MZR

Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een medezeggenschapsraad, waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op de school. De medezeggenschapsraad van Basisschool De Evenaar bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden. Ouders en teamleden kunnen zich voor de MZR verkiesbaar stellen. De MZR-leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. I.v.m. de continuïteit treden ieder jaar 1 ouder en 1 teamlid af. De MZR vergadert gemiddeld een maal per maand. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt. In de wet Medezeggenschap onderwijs is precies geregeld over welke zaken de MZR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. We hebben een nieuw e-mailadres: mzrdeevenaar@gmail.com

Spreek ons gerust aan of mail ons als je een vraag of opmerking hebt, iets signaleert of een idee wil inbrengen. We hopen op veel reacties!

Elsemeike den Hartog
Oudergeleding
Geja Tas
Oudergeleding
juf Jolande
Personeelgeleding
juf Tineke
Personeelgeleding

Onze voorwaarden

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
  • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
  • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
  • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
  • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.