Extra begeleiding

Onderwijsprofiel

In het kader van passend basisonderwijs voor uw kind wordt de werkwijze van De Evenaar beschreven in het onderwijsprofiel. Hierin staat het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de school beschreven. We hebben aandacht voor alle kinderen. Het bestaat uit een basis-, breedte- en plusaanbod. Het breedteaanbod is een intensivering van de onderwijsaanpak die de school aanbiedt binnen het basisaanbod. Het plusaanbod vormt hierbij extra begeleiding: een uitbreiding en verdieping.

Onderwijsproces

In de visie/missie van basisschool De Evenaar en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen, is terug te vinden dat we op De Evenaar een onderwijsaanbod ‘op maat’ willen aanbieden, waarin uitdaging van de leerling op verschillende vlakken van de ontwikkeling een belangrijk aspect is. Kunnen samenwerken, van elkaar en met elkaar leren versterkt dit proces. Wij denken hiermee kinderen te kunnen voorbereiden op wat er in de toekomst van hen gevraagd zal worden. We willen kinderen meegeven dat het belangrijk is een eigen mening te vormen, verantwoordelijkheid te nemen, besef te krijgen van sociale samenhang, van verbondenheid en het belang van samenwerken. Kinderen moeten op school ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.
 
Vanuit de onderwijskundige doelen brengen we meer verbinding aan tussen de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek)  en de creatieve vakken. Door een relatie te leggen tussen de verschillende vakken kunnen leerlingen zich de lesstof ook eigen maken op andere manieren dan uitsluitend te werken vanuit de methode. Dit gebeurt door bijvoorbeeld als eindproduct een presentatie te houden of een werkstuk te maken. Voor leerlingen kan deze aanpak voor een dieper begrip van de kennis zorgen.

Onderwijs Op Maat op Basisschool De Evenaar

Door een zorgvuldige registratie van de prestaties zijn kinderen in hun ontwikkeling nauwkeurig te volgen. Dit kan leiden tot extra zorg en aandacht voor bepaalde kinderen. Deze extra zorg kan bestaan uit extra aangepaste leerstof en/of een gerichte begeleiding op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. De extra zorg kan gegeven worden door:

 

  • De groepsleerkracht: die hulp geeft in de klas. De leerkracht stelt het groepsplan op. Diverse methode-gebonden, niet methode gebonden toetsen en observaties vormen de basis voor het groepsplan. In het plan staat hoe de hulp aan de plus,- basis- en breedte groep vorm krijgt. Daarnaast begeleidt de leerkracht de leerlingen die een individueel handelingsplan, een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief hebben. De ouders van deze leerlingen zullen op de hoogte worden gesteld van de plannen.
  • De remedial teacher: aan de hand van de toetsgegevens, de leerlingbesprekingen en in overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt bepaald wie naast de hulp in de klas in aanmerking komt voor extra hulp bij de remedial teacher. Ook hier wordt een handelingsplan van gemaakt. U wordt als ouder via de mail door de remedial teacher op de hoogte gesteld dat uw kind remedial teaching krijgt. 
  • Leerkracht (hoogbegaafdheidspecialist) die leerlingen begeleidt voor extra uitdaging in het Werklab. Dit zijn leerlingen die onvoldoende hebben aan het plusaanbod wat in de klas wordt aangeboden. 
  • Leerkrachten die werken met leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte waarvoor de begeleiding niet toereikend is.
  • Interne begeleider in de vorm van observeren, testen, advies en overleg.
  • Gedragsspecialist in de vorm van observeren, advies, ondersteuning en gesprekken. 
  • De zorgondersteuner: vanuit de leerlingbesprekingen en in overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt bepaald wie naast de hulp in de klas in aanmerking komt voor extra hulp bij de zorgondersteuner. De zorgondersteuner begeleidt kinderen met een speciefieke zorgvraag, bijvoorbeeld bij een taalontwikkelingsstoornis.

 

De procedures rond de zorgverbreding zijn zorgvuldig vastgelegd en worden elk jaar door het team en de betrokkenen geëvalueerd en bijgesteld. De interne begeleider coördineert het totale zorgproces.