MZR

Iedere school heeft, wettelijk verplicht en geregeld, een medezeggenschapsraad, waarin ouders en teamleden invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken op de school. De medezeggenschapsraad van Basisschool De Evenaar bestaat uit 4 personen: 2 ouders en 2 teamleden.

Ouders en teamleden kunnen zich voor de MZR verkiesbaar stellen. De MZR-leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar. I.v.m. de continuïteit treden ieder jaar 1 ouder en 1 teamlid af. De MZR vergadert gemiddeld een maal per maand. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar en de agenda wordt van tevoren bekend gemaakt. In de wet Medezeggenschap onderwijs is precies geregeld over welke zaken de MZR adviesrecht dan wel instemmingsrecht heeft. We hebben een nieuw e-mailadres: mzrdeevenaar@gmail.com

 

Spreek ons gerust aan of mail ons als je een vraag of opmerking hebt, iets signaleert of een idee wil inbrengen. We hopen op veel reacties!

Susan Prins

Oudergeleding

Wendy Krielen

Oudergeleding

Marjanne Severijnen

Personeelsgeleding

Claire Duval

Personeelsgeleding