Basisschool De Evenaar Heemstede

Extra begeleiding

Onderwijsprofiel

In het kader van passend basisonderwijs voor uw kind wordt de werkwijze van De Evenaar beschreven in het onderwijsprofiel. Hierin staat het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in de school beschreven. We hebben aandacht voor alle kinderen. Het bestaat uit een basis-, breedte- en plusaanbod. Het breedteaanbod is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school dat biedt in het basisaanbod. Het plusaanbod vormt hierbij extra begeleiding: een uitbreiding en verdieping.

Onderwijsproces

Vanuit het in 2015 opgestelde schoolprofiel Taal en Communicatie maken we bewuste keuzes in het afstemmen van het onderwijsproces op de specifieke onderwijsbehoeften van de leerlingen. Zo merkten we dat vooral op het gebied van taal de leermiddelen niet voldoende zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase van onze leerlingen en bovendien onvoldoende mogelijkheden bieden om te differentiëren.
In de visie/missie van basisschool De Evenaar, en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen, is terug te vinden dat we op De Evenaar een onderwijsaanbod ‘op maat’ willen aanbieden, waarin uitdaging van de leerling een belangrijk aspect is. Vanuit het profiel Taal en Communicatie willen we meer samenhang tussen de vakgebieden aanbrengen of deze clusteren. Door een relatie te leggen tussen taal en de zaakvakken kunnen leerlingen de lesstof ook eigenmaken op andere manieren dan uitsluitend te werken vanuit de methode. Dit gebeurt door bijvoorbeeld als eindproduct een presentatie te houden of een werkstuk te maken. Voor leerlingen kan deze aanpak voor een dieper begrip van de kennis zorgen.

Onderwijs Op Maat op Basisschool De Evenaar

Door een zorgvuldige registratie van de prestaties zijn kinderen in hun ontwikkeling nauwkeurig te volgen. Dit kan leiden tot extra zorg en aandacht voor bepaalde kinderen. Deze extra zorg kan bestaan uit extra aangepaste leerstof en/of een gerichte begeleiding op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De extra zorg kan gegeven worden door:

 • De groepsleerkracht die hulp biedt in de klas. De leerkracht stelt het groepsplan op. Diverse methode gebonden en niet methode gebonden toetsen en observaties vormen de basis voor het groepsplan. In het plan staat hoe de hulp aan de plus,- basis- en breedte groep vorm krijgt. Daarnaast begeleidt de leerkracht de leerlingen die een individueel handelingsplan, een begeleidingsplan of ontwikkelingsperspectief hebben. De ouders van deze leerlingen zullen op de hoogte worden gesteld van de plannen.
 • De remedial teacher: aan de hand van de toetsgegevens, de leerlingbesprekingen en in overleg met de leerkracht en de intern begeleider wordt bepaald wie naast de hulp in de klas in aanmerking komt voor extra hulp bij de remedial teacher. Ook hier wordt een handelingsplan opgesteld. De ouders ontvangen dit plan en de evaluatie.
 • Leerkrachten die leerlingen begeleiden uit de plusgroep. Dit zijn leerlingen die werken met Kien en leerlingen die extra uitdaging krijgen gericht op de zaakvakken.
 • Leerkrachten die werken met leerlingen voor wie een ontwikkelingsperspectief is opgesteld en leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte waarvoor de begeleiding niet toereikend is. Deze leerlingen krijgen naast de begeleiding in de groep ook buiten de groep extra hulp. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld en ondertekenen de plannen voor gezien.
 • Interne begeleider in de vorm van observeren, testen, advies en overleg.

De procedures rond de zorgverbreding zijn zorgvuldig vastgelegd en worden elk jaar door het team en de betrokkenen geëvalueerd en bijgesteld. De interne begeleider coördineert het totale zorgproces.

Onze voorwaarden

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om u op uw aanvraag te voorzien van onze producten en diensten.
 • Wij verwerken en analyseren uw financiële gegevens om u een juiste factuur te kunnen versturen voor onze producten en diensten en uw betaling te kunnen verwerken.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens om met u te corresponderen in geval van een noodzakelijke rectificatie.
 • Wij bewaren uw persoons- en financiële gegevens in verband met de bewaarplicht.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om u in het geval van een calamiteit ten aanzien van onze producten en diensten te voorzien van alternatieven en service.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens om te voldoen aan de plichten gesteld binnen onze branche.
 • Wilt u uw gegevens verwijderd hebben, mail ons dan op directie@basisschooldeevenaar.nl dan verwijderen wij u binnen 30 dagen.